Privacy statement

SV Broekland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij willen uw privacy zoveel mogelijk waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Broekland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   -    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
        Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacystatement;
   -    Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn         voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   -    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van         uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
   -    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de         doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   -    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze         respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van (bonds)leden
Persoonsgegevens van leden worden door SV Broekland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
    -    Administratieve doeleinden:
        ◦    eigen ledenadministratie voor inning van contributie (Snelstart)
        ◦    aanvragen lidmaatschap voor voetbal (KNVB) dan wel handbal (Nederlandse Handbalbond) en Sportlink
        ◦    het verrichten en versturen van aankopen (bijv. clubkleding)
        ◦    ondersteuning van de activiteiten welke SV Broekland in financiële zin ondersteunen, te weten:
            •    Kermis (St. Dorpsfeest Broekland)
            •    Kole kermse (St. Nostalgische Kermis Broekland)
            •    Broekelo
    -    Communicatie doeleinden:
            ◦    Nieuwsbrieven, uitnodigingen bijeenkomsten
            ◦    Organisatie en communicatie teamindelingen
            ◦    Organisatie en communicatie vrijwilligers(beleid)

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:
    -    De overeenkomst. Dit is het inschrijfformulier als lid van de vereniging;
    -    Toestemming. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsberichten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan SV Broekland de volgende persoonsgegevens van u vragen:
    -    Voornaam
    -    Achternaam
    -    Telefoonnummer
    -    E-mailadres
    -    Geslacht
    -    Geboortedatum
    -    Foto
    -    Bankrekeningnummer
Uw persoonsgegevens worden door SV Broekland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
    -    Het verzorgen van de ledenadministratie via de bonden
    -    Het verzorgen dan wel controleren van de (financiële) administratie
    -    Het verzorgen van de internetomgeving
    -    Het verzorgen van communicatie en promotie van de vereniging

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Foto’s
Foto’s van (jeugd)leden kunnen worden geplaatst op onze website en social media. Daarnaast kunnen deze worden opgenomen in artikelen die worden verstuurd naar (lokale) media. Op deze wijze willen wij onze vereniging promoten. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit kenbaar te maken bij het bestuur van de vereniging. Contactgegevens zijn op de website te vinden.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Met een schriftelijke toestemming wordt in deze het inschrijfformulier voor het lidmaatschap bedoeld. Een lid onder de 16 jaar dient door zijn ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger aangemeld te worden.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan er een overeenkomst is en voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
1. Wij hanteren een wachtwoordbeleid voor toegang tot al onze systemen;
2. Wij kunnen back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
3. Wij hanteren een autorisatiebeleid. Alleen de verantwoordelijke personen hebben toegang tot uw    persoongegevens;
4. Wij testen en evaluearen onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan inhouden dat u dan geen lid meer kunt blijven van onze vereniging.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons bestuur. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons. Op de website van SV Broekland vindt u de meest actuele privacystatement.

Contactgegevens: Sportvereniging Broekland, Horstweg 12, 8107 AB Broekland.